ท่านต้องการให้ อบต.โพแตง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 9 )
39.13%
ด้านสาธารณูปโภค ( 4 )
17.39%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
4.35%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
8.70%
การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล ( 7 )
30.43%