ท่านต้องการให้ อบต.โพแตง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 9 )
45.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 2 )
10.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
5.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
5.00%
การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล ( 7 )
35.00%