หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โพแตง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
เมนูเพิ่มเติม

เมนูเพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง
Potang Subdistrict Administrative Organization
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พร้อมมีการ เชื่อมโยงโครงข่าย ระหว่างอำเภอ

การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง

การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง

การจํากัดน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกนมาตรฐาน มีการติดตั้งป้ายห้ามมิให้รถ ทุกชนิดที่มีน้ำหนัก เกินกว่าที่กําหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุก

การจัดทําผังเมืองรวม

พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

พัฒนาระบบจราจร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

ด้านสวัสดิการชุมชน

การป้องกันยาเสพติด

การสงเคราะห์สตรีเด็ก ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมีและ วัตถุอันตราย และภัยจากการกระทํา ของมนุษย์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
แนวทางการพัฒนา
 

ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น

การส่งเสริมประชาธิปไตย / การมีส่วนร่วม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท่องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 

การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)

ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ

การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยกจน

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน / ท้องถิ่น

การส่งเสริม สนับสนุนการสรางองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 

การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติและ
การบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-704-111
องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีิอยุธยา 13290 โทรศัพท์ : 035-704-111
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง
จำนวนผู้เข้าชม 9,446,609 เริ่มนับ 19 มี.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10