หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง
Potang Subdistrict Administrative Organization
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พร้อมมีการ เชื่อมโยงโครงข่าย ระหว่างอำเภอ

การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง

การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง

การจํากัดน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกนมาตรฐาน มีการติดตั้งป้ายห้ามมิให้รถ ทุกชนิดที่มีน้ำหนัก เกินกว่าที่กําหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุก

การจัดทําผังเมืองรวม

พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

พัฒนาระบบจราจร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

ด้านสวัสดิการชุมชน

การป้องกันยาเสพติด

การสงเคราะห์สตรีเด็ก ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมีและ วัตถุอันตราย และภัยจากการกระทํา ของมนุษย์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
แนวทางการพัฒนา
 

ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น

การส่งเสริมประชาธิปไตย / การมีส่วนร่วม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท่องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 

การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)

ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ

การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยกจน

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน / ท้องถิ่น

การส่งเสริม สนับสนุนการสรางองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 

การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติและ
การบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-704-111
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง อำเภอ.บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ : 035-704-111
จำนวนผู้เข้าชม 425,107 เริ่มนับ 19 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com