หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
เมนูเพิ่มเติม

เมนูเพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง
Potang Subdistrict Administrative Organization
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พร้อมมีการ เชื่อมโยงโครงข่าย ระหว่างอำเภอ

การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง

การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง

การจํากัดน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกนมาตรฐาน มีการติดตั้งป้ายห้ามมิให้รถ ทุกชนิดที่มีน้ำหนัก เกินกว่าที่กําหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุก

การจัดทําผังเมืองรวม

พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

พัฒนาระบบจราจร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

ด้านสวัสดิการชุมชน

การป้องกันยาเสพติด

การสงเคราะห์สตรีเด็ก ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมีและ วัตถุอันตราย และภัยจากการกระทํา ของมนุษย์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
แนวทางการพัฒนา
 

ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น

การส่งเสริมประชาธิปไตย / การมีส่วนร่วม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท่องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 

การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)

ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ

การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยกจน

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน / ท้องถิ่น

การส่งเสริม สนับสนุนการสรางองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 

การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติและ
การบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-704-111
องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีิอยุธยา 13290 โทรศัพท์ : 035-704-111
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง
จำนวนผู้เข้าชม 9,261,828 เริ่มนับ 19 มี.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10