หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง
Potang Subdistrict Administrative Organization
 
สภาพสังคม
 
 
สภาพสังคม
 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบอาชีพเสริม เช่น ทำ ดอกไม้ประดิษฐ์ ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และ ประชาชนในตำบลโพแตงยังอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รักใคร่กลมเกลียวกัน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ

วัด จำนวน 3 แห่ง
 
การศึกษาในตำบล
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพแตง จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้

โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย
 
การสาธารณสุขในตำบล
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์แตง จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากน้อย จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม