องค์การบริหารส่วนตำบล โพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา